Free Download Jo mai mai PRO by @Unidestroyer  APK

Free Download Jo mai mai PRO by @Unidestroyer APK

Description of Jo mai mai PRO by @Unidestroyer

La versió PRO de l’app et dona accés anticipat a les noves funcionalitats i elimina tots els anuncis en l’aplicació. A més, anirem introduint noves frases exclusives només disponibles per als usuaris PRO.

El mític joc de beure arriba a Android de la mà d’Unidestroyer a Instagram amb +250 frases èpiques! Descobreix els secrets més vergonyosos i picants dels teus amics jugant al jo mai mai definitiu en català. Aquesta app es basa en el popular joc de beure però va més enllà: incorpora sorpreses i nous modes únics i originals.

Actualment, l’app desbloquejada compta amb 2 modes i +250 frases però això és només el principi. Durant els propers dies i setmanes afegirem nous modes i activarem cada cop més funcionalitats per tal que l’app “Jo mai mai by @Unidestroyer” es converteixi en element clau per començar com cal una bona festa.

Encara no saps de què va això del jo mai mai? A nosaltres ens faria vergonya però no pateixis que t’ho expliquem molt facilet per si ets dels que van a l’acadèmia. Al principi es llegeix en veu alta una frase que comenci amb “jo mai mai…” i, de tota la colla d’amics reunits, només han de fer un glop a la seva beguda aquells que hagin fet l’acció de la frase. Fixant-te en qui beu i qui no, pots saber qui ha fet allò i conèixer més als teus amics i amigues! A partir d’aquí, a riure, a tafanejar i a beure si es vol…

Aquest és el joc de tota la vida, el clàssic, però a la nostra app hi trobaràs variants innovadores per a què li treguis més suc a la festa i us ho passeu millor encara. De fet hem desenvolupat dues seccions úniques anomenades “A la de 3…” i “Glops…” que s’intercalen amb les frases de “Jo mai mai…”.

A la de 3… consisteix en dur a terme una acció com ara assenyalar a la persona més mentidera del grup quan compteu fins a tres. Qui tingui més vots ha de fer el que digui la frase.

A Glops… tots aquells que compleixen certes característiques hauran de fer un glop. Per exemple, “beuen 2 glops tots els que vagin a una uni privada”.

A més, l’app comença forta perquè, a banda del “Joc clàssic”, incorpora el “Joc savage” amb les frases més bèsties per conèixer els secrets més ocults i sorprenents dels vostres amics. La dinàmica d’aquest mode és eminentment la mateixa que en el joc clàssic però creieu-nos que les frases donen peu a molts riures i revelacions inesperades!

Segueixes dubitatiu sobre si instal·lar l’app? Et donem 3 raons de pes:

– És el fruit de molta feina i la col·laboració amb la crème de la crème dels instagramers catalans (@nisolana, @julianacanet, @kogorodurmem, @sir.joan, @etseibmemes, @unamademems, @elmemaire…)
– L’essència troll d’@Unidestroyer està present en aquest jo mai mai. Per exemple, proveu què passa en intentar sortir de l’app donant-li a enrere en el menú inicial….
– Pel seu disseny, pels seus colors i perquè és sens dubte el millor joc per festes fet en català.

Insistim en què tot això no ha fet més que començar i que d’aquí a poc portarem encara més novetats, frases noves i modes exclusius així que més us val tenir l’app actualitzada. Si teniu una idea o proposta genial per a l’app o bé se us acudeixen més frases èpiques que vulgueu afegir estarem encantats d’incorporar-les tan aviat com puguem. Per aquest motiu i per a qualsevol altra cosa menys trollejar-nos (ja ens coneixem) hem creat un correu expressament: jomaimai@splash-apps.com

Per a més informació sobre la jove start-up catalana que ha desenvolupat aquesta app podeu visitar el nostre web splash-apps.com o el nostre compte d’Instagram @splashapps

Si per algun motiu encara no seguiu a @Unidestroyer a Instagram, aquí està l’enllaç al seu perfil: instagram.com/unidestroyer

Nota: el contingut d’aquesta app té finalitats exclusivament còmiques i per a l’entreteniment, sense cap voluntat de ser ofensiu. L’objectiu de l’app és facilitar la descoberta d’amistats en un context distès i desinhibit però el joc no implica necessàriament el consum de begudes alcohòliques ni l’incentiva o promou.
The PRO version of the app gives you advance access to new features and eliminates all ads in the app. In addition, we will introduce new exclusive phrases only available to PRO users.

The mythical drinking game comes to Android with Unidestroyer on Instagram with +250 epic phrases! Discover the most shameful and spicy secrets of your friends by playing the never-ending I in Catalan. This app is based on the popular drinking game but goes further: it incorporates surprises and new unique and original modes.

Currently, the unlocked app has 2 modes and +250 phrases but that’s just the beginning. Over the next days and weeks we will add new modes and activate more and more features so that the app “I never never by @Unidestroyer” becomes a key element to begin with, as is a good party.

You still do not know what this will ever happen to me? It would make us embarrassed but we would not explain to you that it is very easy for you if you are the ones that go to the academy. At first, a phrase that begins with “I never never …” is read aloud, and, from the whole group of friends gathered, you just have to drink a drink to those who have done the action of the phrase. Finding out who drinks and who can not, know who has done that and know more about your friends! From here, to laugh, to swim and drink if you want …

This is the game of the whole life, the classic one, but in our app you will find innovative variants so that you take more juice at the party and have a better time. In fact we have developed two unique sections called “A la de 3 …” and “Glops …” that are interlaced with the phrases “I never never …”.

To the 3 … it consists in carrying out an action such as pointing to the most lying person in the group when you count up to three. Whoever has more votes must do what the phrase says.

At Glops … all those who fulfill certain characteristics will have to make a drink. For example, “drink all 2 who go to a private union”.

In addition, the app starts strong because, apart from the “Classic Game”, it incorporates the “Wild game” with the most beautiful phrases to discover the most hidden and surprising secrets of your friends. The dynamics of this mode is eminently the same as in the classic game but believe us that the phrases give rise to many unexpected revelations and laughter!

Are you still hesitant about installing the app? We give you 3 reasons of weight:

– It is the fruit of a lot of work and the collaboration with the crème de la crème dels instagramers catalans (@nisolana, @julianacanet, @ kogorodurmem, @ sir.joan, @etseibmemes, @unamademems, @ elmemaire …)
– The essence troll of @Unestestroyer is present in this never I never. For example, try what happens when you try to exit the app giving it back in the beginning menu …
– For its design, its colors and because it is undoubtedly the best game for parties made in Catalan.

We insist that all this has just begun and that we will soon bring even more news, new phrases and exclusive modes so the more you want to have the updated app. If you have a great idea or proposal for the app, or if you have more epic phrases that you want to add, we will be happy to incorporate them as soon as we can. For this reason, and for anything else but to try us (we already know), we have created an email expressly: jomaimai@splash-apps.com

For more information on the young Catalan start-up that has developed this app you can visit our website splash-apps.com or our Instagram account @splashapps

If for some reason you still do not follow @Unidestroyer on Instagram, here’s the link to your profile: instagram.com/unidestroyer

Note: The content of this app is exclusively for comic purposes and for entertainment, with no wish to be offensive. The purpose of the app is to facilitate the discovery of friendships in a relaxed and uninhibited context but the game does not necessarily imply the consumption of alcoholic beverages nor does it encourage or promote it.
Accés anticipat a nous modes, frases exclusives i més novetats amb “Jo mai mai PRO by @Unidestroyer”! Més endavant afegirem nous modes i frases noves!

Per a dubtes o propostes, jomaimai@splash-apps.com

App Information of Jo mai mai PRO by @Unidestroyer

App Name Jo mai mai PRO by @Unidestroyer
Package Name appinventor.ai_information_SPLASHapps.JoMaiMaiPRO
Version
Rating ( 33 )
Size
Requirement
Updated
Installs 100+
Developer

Tags: , , ,

Related Posts of Jo mai mai PRO by @Unidestroyer

Download FYD-FPV 3.2.5 APK

Download FYD-FPV 3.2.5 APK

The DX-4 Streaming Drone gives you a birds-eye-view of the word using its 720p HD video camera. Capture video and pictures in real time transmitted via 2.4G Wi-Fi.This App function:1. Displays a live feed taken by the on board camera.2. Record and store photos and videos on smartphone....

Free Download Voatz 1.1.60 APK

Free Download Voatz 1.1.60 APK

Voatz enables citizens to vote in elections or voting events with their smartphones.Using biometrics and blockchain, your vote is tamper-resistant. Forget long polling lines and enjoy the convenience of Voatz!Many event types are supported, including municipal, state, national, corporate, university, co-ops, and proxy ...

Free Download FileLink 1.1.5 APK

Free Download FileLink 1.1.5 APK

FileLInk app is for the existing customers of VetlinkSQL 5.0i+ users. FileLink will enable users to take photos on their phone or tablet anywhere in the practice, or in the field, and upload to a local folder or directly to a client, patient or clinical record. This App solves a common problem of being able to take pho...

Free Download Mirror Photo:Editor&Collage (HD) 2.12 APK

Free Download Mirror Photo:Editor&Collage (HD) 2.12 APK

The perfect App for you to create Mirror Photo and Collage Photo.Do you want a photo look like your have a twin? Or do you want yourself repeat multiple times in one photo? You can try this app and make many different mirror effect photos. With Mirror Photo, you can do more than just mirror effect photo, this app also ...

Download GT File Recovery 1.0.6 APK

Download GT File Recovery 1.0.6 APK

(For rooted devices only!) GT File Recovery can help you rescue lost or deleted files from Android devices. No need to backup, get back lost files from memory card, whether you accidentally deleted a file, or even reformatted your memory card.All kinds of data are supported, including JPG,PNG,GIF,DOC(X),PDF,TXT,PPT(X),...

Download Likulator – likes counter for Facebook 1.3.13 APK

Download Likulator – likes counter for Facebook 1.3.13 APK

Likulator – allows you to count the total number of likes earned in the social network Facebook.With Likulator you can see the number of likes earned your friends, neighbors, and also to see the world ranking likes to FB. Compete with friends and share the results. Start now! Likulator – it's simple, fun and functi...

Free Download Lucky Loco Craftsman Adventure Pocket Edition 3.2.3 APK

Free Download Lucky Loco Craftsman Adventure Pocket Edition 3.2.3 APK

Looking for simulation, adventure and building crafting games? then Lucky Loco Craftsman is suit for you. Simulation mix adventure genre games, so exciting killing times games. adventure for searching new experience and new thing that you can craft to new tools, new toy. find new items like : Wheat Crops, cactus, pumpk...

Download Microsoft Remote Desktop Beta 8.1.76.413 APK

Download Microsoft Remote Desktop Beta 8.1.76.413 APK

Would you like to test drive new features before anyone else and help us make the product better? Then Microsoft Remote Desktop Beta might be for you.For a stable experience for day-to-day usage, it is recommended to use the Microsoft Remote Desktop client (https://aka.ms/rdand).Use the Microsoft Remote Desktop Beta ap...

Download Moj Telenor 1.23.3 APK

Download Moj Telenor 1.23.3 APK

Moj Telenor je zvanična aplikacija Telenora za Srbiju i Crnu Goru (Telenor Srbija i Telenor Crna Gora).Bilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, na aplikaciji imate pregled i mogućnost aktivacije tarifnih dodataka i aktuelnih ponuda koje vas zanimaju. Pored toga, tu su i informacije o trenutnom stanju računa, odnos...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.